Fundusze zewnętrzne

Rozbudowa PSZOK w Sułkowicach

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2, Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka Odpadami – spr.

Kwota dofinansowania 191 203,74 zł

Całkowita wartość inwestycji 276 683,06 zł

W ramach projektu zostanie rozbudowany PSZOK w Sułkowicach.

Termin realizacji: 2021r.

Skip to content