Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zgkwsulkowicach

Dane teleadresowe jednostki:

Zakład Gospodarki komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.

Biertowice 236,

32-440 Sułkowice

tel. 12 273 20 50

fax 12 273 20 50

email: biuro@zgksulkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Strona internetowa WWW jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa WWW jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej WWW informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZGK Sułkowice Spółka z o.o.
 • Zamieszczone na stronie internetowej WWW informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • ZGK Sułkowice Spółka z o.o. nie posiada wersji elektronicznych dokumentów, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 • Dokumenty zostały wytworzone przez inne podmioty

Ułatwienia na stronie internetowej WWW

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Moskal
e-mail: biuro@zgksulkowice.pl
Telefon: 12 273 20 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Administracyjny – Biertowice 236

 • Budynek Administracyjny nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Sala obsługi klienta znajduje się na piętrz.
 • W budynku brak wind.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Oczyszczalni ścieków – Biertowice 257

 • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wymiar drzwi nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Stacja Uzdatniania Wody Gościbia – Harbutowice 294

 • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wymiar drzwi nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Składowisko odpadów Komunalnych/PSZOK – ul. Tysiąclecia 133 Sułkowice

 • Budynek przystosowany jest do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • Budynek parterowy, dostępny z poziomu terenu, brak schodów utrudniających wejście.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do pomieszczeń sanitarnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Skip to content